Archief van Oud Broek in Waterland

Zoeken op website

Vereniging

 

Historische Vereniging Broek in Waterland 

Historische Vereniging Broek in Waterland, ook bekend onder de naam 'Oud Broek', stelt zich ten doel 'het dorps- en landschapsschoon van Broek in Waterland [...] te bewaren, te beschermen en waar mogelijk te vermeerderen'. Dit betekent dat de vereniging zich actief inzet voor de handhaving van het beschermde dorpsgezicht, de bescherming van karakteristieke panden daarbuiten, en ook van het kwetsbare veenweidelandschap in de omgeving van het dorp.

Om deze reden ook heeft een vertegenwoordiger van onze Vereniging zitting in de  Monumenten- en Welstandscommissie Waterland (MWW) van de gemeente Waterland. Deze commissie past de normen van de Welstandsnota en eigen historisch inzicht toe op alle aspecten van ruimtelijke ordening en bouwplannen die binnen de contouren van het beschermde dorpsgezicht spelen.

Daarnaast wil de Vereniging het gevoel voor het eigen karakter van het dorp bij zijn ingezetenen ontwikkelen en de plaatselijke geschiedenis bestuderen en vastleggen. Hiertoe verzorgt onze Vereniging rondleidingen, lezingen en excursies, brengt ze publicaties uit en onderhoudt ze een waardevolle historische collectie.

Onze Historische Vereniging Broek wil graag een actieve vereniging zijn, van en voor iedereen die het 'mooiste dorp van Noord-Holland' een warm hart toedraagt.

 

Wat kunt u verwachten van de Vereniging? 
 

 • Lezingen
  In het voorjaar en het najaar kunnen er lezingen gehouden worden over de meest uiteenlopende onderwerpen die te maken hebben met de historie van het dorp Broek in Waterland en omgeving. 
  De voorjaarslezing wordt voorafgegaan door de jaarlijkse ledenvergadering.
   
 • Collectie
  De Vereniging onderhoudt een collectie van objecten die in de loop der jaren aan de vereniging zijn geschonken (vaak middels nalatenschappen) of die door de vereniging zijn aangekocht. Onder het menu "Collectie" kunt u de afbeeldingen van een bijna 3000 items bekijken. 
 • Voorlichting en advies
  De Vereniging Oud Broek in Waterland geeft advies aan de gemeente Waterland, andere instellingen en bewoners met betrekking tot het behoud van historische kenmerken van de kern Broek in Waterland, zowel zijnde gebouwen als ook wegen, paden en lanen, hekwerken en erfafscheidingen, ornamenten en beplantingen.
   
 • Algemene Ledenvergadering
  Eenmaal per jaar, in het voorjaar, wordt er een algemene ledenvergadering gehouden. Daarbij legt het bestuur verantwoording af over het gevoerde beleid van het afgelopen jaar. Bijzondere verbouwingen die een verrijking vormen voor het dorpsbeeld ( en het landschap) kunnen worden beloond met een "La Fargue", een ets van een gezicht op Broek in Waterland, gemaakt door de gelijknamige 18e eeuwse Franse kunstenaar. 
   
 • Rondleidingen
  Onder leiding van ervaren gidsen kunt u een rondleiding krijgen door het dorp. 
    
 • Publicaties, waaronder
     • Jaarverslag, met daarin een verantwoording naar de leden over het gevoerde beleid, alsmede een uitgebreide beschrijving met illustraties van de plaatselijke ontwikkelingen.
     • Broeker Bijdragen. Dit zijn originele verhandelingen over een onderwerp uit de geschiedenis van het dorp die op basis van eigen onderzoek tot stand zijn gekomen en gepubliceerd. Zie het  overzicht van de  Broeker bijdragen
     • OUDBROEK.NL Hierin vindt u informatie over historische zaken en ontwikkelingen in het dorp en verenigingsnieuws, zoals de vooraankondiging van lezingen, excursies en andere activiteiten.Verschijnt 3 keer per jaar.
 • Jaarlijkse evenementen
  Ieder jaar levert de vereniging haar bijdrage aan de Broekermarkt  tijdens de feestweek en incidenteel aan de Open Monumentendag .
   
 • De vereniging biedt daarnaast een aantal publicaties en reproducties ter verkoop aan. Zie hiervoor de pagina Verkoop artikelen.

Officiële verenigingsstukken

De Historische Vereniging Oud Broek in Waterland werd op 5 april 1965 opgericht op initiatief van de heren J.P. Mars en Dr. J.W. Niemeijer.

U kunt hier de Oprichtingsacte bekijken.

De statutaire doelstellingen en formele regels voor het bestuur vindt u in de Statuten.

Tenslotte kunt u hier het Huishoudelijk reglement bekijken.

De vereniging bezit de ANBI status d.w.z. dat de Vereniging een Goed Doel is. 
Het fiscaalnummer van de Vereniging is: 8149.47.657.
Goede doelen moeten voldoen aan bepaalde regelgeving om aangemerkt te worden als algemeen nut beogende instelling (ANBI). Wanneer zij aangemerkt zijn als ANBI dan genieten zij belastingvoordeel. Hetzelfde geldt voor u als donateur aan een ANBI. Zo mag u bijvoorbeeld bepaalde giften aftrekken van uw belastbaar inkomen in de inkomstenbelasting.

Bijv: 'Ansichtkaart Leeteinde' of 'Watersnood 1916'
Archief van Oud Broek in Waterland